Miten Carlings työskentelee kestävän kehityksen parissa?

Tuotteet & Materiaalit 

Meille on tärkeää, että tiedät missä ja miten työskentelemme vaatetuotannon parissa. Siksi olemme koonneet tähän kaiken mitä sinun tulisi tietää sekä mistä halutessasi löydät lisää tietoa.

Osana vaateteollisuutta olemme tietoisia sosiaalisesta vastuustamme ympäristön, työntekijöiden oikeuksien ja ihmisoikeuksien suhteen. Carlings on ollut osa Varneria vuodesta 1985 asti, ja yhdessä työskentelemme kohti sitä, minkä toivomme olevan entistä parempi ja avoimempi vaateteollisuus. Tavoitteenamme on etsiä parempia materiaaleja, ylläpitää hyviä työolosuhteita tehtaillamme sekä huolehtia ilmastosta ja ympäristöstä parhaalla mahdollisella tavalla.

Missä teemme vaatteesi?

Varner, ja näin ollen Carlings, tekee yhteistyötä useiden eri maiden tehtaiden kanssa. Päätuotantomme kohdistuu Kiinaan, Bangladeshiin, Intiaan ja Turkkiin. Siellä työskentelemme noin 300 tehtaan kanssa, joita CSR-tiimimme seuraa jatkuvasti. Tänne olemme myös perustaneet omat paikallistoimistot, joissa työntekijämme tekevät töitä erityisesti yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen edistämisen parissa. Jos haluat nähdä, minkä tehtaiden kanssa teemme yhteistyötä, löydät ne kaikki Open Apparel Registrysta.

Carlingsilla on sekä itse tuotettuja tuotteita, jotka valmistetaan näissä tehtaissa että myös ulkopuolisia brändejä, joilla on omat rutiinit vaatteiden valmistukseen. Ne eivät kuitenkaan ole poikkeus Varnerin ja Carlingsin vaatimuksiin tuoteturvallisuuden ja kestävän kehityksen osalta.

Meille on tärkeää, että tuotteemme valmistetaan vastuullisissa olosuhteissa ja että ne ovat turvallisia käyttää. Siksi tavarantoimittajien rutiineista tehdään arviointeja ja heidän tulee käydä läpi hyväksymisprosessi ennen kuin otamme vastaan heidän tuotteitaan. Lisätietoa siitä, missä ja miten ulkopuolisten brändien yhteiskuntavastuun rutiinit toimivat, löydät heidän omilta verkkosivuilta tai ottamalla suoraan yhteyttä brändiin.

Miten seuraamme tavarantoimittajia?

Meille on tärkeää, että tuotteitamme valmistavia ihmisiä kohdellaan asianmukaisesti työpaikalla ja se, että tehtaat ovat turvallisia. Siksi olemme luoneet rutiinit, miten seuraamme tehtaita ja muita tuotantoketjun lenkkejä. Teemme tämän muun muassa tarkoilla yritysarvioinneilla.

Huolellinen yritysarviointi on sekä menetelmä että prosessi. Siinä on kyse niiden kohteiden kartoittamisesta, joilla voi olla negatiivinen riski ihmisiin, ympäristöön tai yhteiskuntaan sekä työskentelyä niiden ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Työskentelemme tällä menetelmällä, koska haluamme varmistaa hyvät työolosuhteet ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen.

Tärkeä osa yritysarviointia on tutkia, onko hyviä työoloja rikottu tai onko niiden rikkomisen vaara olemassa. Sekä ilmoitettujen että ennalta ilmoittamattomien tehdastarkastusten sekä työntekijöiden haastattelujen, tapaamisten ja paikallisten CSR-osastojen asiakirjojen tarkastelun avulla pyrimme paljastamaan ei-toivotut olosuhteet.

Miten tarkastukset tehdään

Tarkastukset sisältävät paloturvallisuuden, evakuointisuunnitelmien ja rakennusturvallisuuden tarkastelun. Tämän jälkeen työntekijöitä haastatellaan ja kaikki asiakirjat käydään tarkasti läpi. Kaikkien Varnerille tuotteita valmistavien tavarantoimittajien ja tehtaiden tulee myös käydä läpi hyväksymisprosessi ennen yhteistyön aloittamista.

Tarkastusten jälkeen tehtaille laaditaan parannussuunnitelmat. Tämä käydään läpi tehtaan johdon kanssa ja kaikki tarvittavat puutteet ja korjaukset käydään läpi huolellisesti. Työntekijämme seuraavat, että parannussuunnitelmia noudatetaan. Teemme myös yhteistyötä paikallisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, jotka auttavat meitä ratkaisuissa ja parannustyössä. Näitä ovat esimerkiksi järjestöt, jotka työskentelevät lapsityövoiman torjumiseksi tai siirtotyöläisten oikeuksien puolesta.

Ihmisoikeudet ja työntekijöiden oikeudet

Meille on tärkeää, että tehtaillamme työskenteleviä ihmisiä kohdellaan oikein ja oikeudenmukaisesti. Selvittääksemme, missä on tarvetta toteuttaa toimenpiteitä tämän varmistamiseksi, teemme niin sanottuja riskinarviointeja. Analysoimme toimialaamme liittyvien ongelmien esiintymisen todennäköisyyttä. Analyysissa kartoitetaan maihin, alueisiin, materiaalien louhintaan ja tuotantoprosesseihin liittyviä riskejä. Keskeisimmät näkemämme riskit liittyvät terveyteen ja turvallisuuteen, palkkoihin, ammattiliittoihin järjestäytymisoikeuteen, työehtoihin ja ylitöihin sekä syrjintään ja naisten oikeuksiin.

Terveys ja turvallisuus

Noudatamme tiukkoja menettelytapoja varmistaaksemme työturvallisuuden. Seuraamme tehtaita erittäin tiiviisti runsaan käsityön sekä kemikaalien ja koneiden käytön vuoksi että myös rakennusten laadun ja kestävyyden epävarmuuden takia. Yksi tapa tehdä tämä on edellä mainitut tehdastarkastukset, joissa seurataan muun muassa kaikkea rakennusturvallisuudesta, poistumisreiteistä ja suojavarusteista. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistämme on työturvallisuuskurssi tehtaan johdon edustajille ja työntekijöille.

Rana Plazan Bangladeshissa vuonna 2013 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen Varner allekirjoitti myös Accord-sopimuksen. Tämä on tekstiiliteollisuuden turvallisuutta lisäävä sopimus, jonka ovat allekirjoittaneet useat yritykset ja kansainväliset ammattiliitot. Accord-sopimus tarkoittaa, että allekirjoittajayritykset sitoutuvat osallistumaan tekstiilitehtaiden tarkastusten rahoittamiseen. Tarkastuksia tekevät muun muassa rakennusturvallisuuden, sähköturvallisuuden ja paloturvallisuuden insinöörit. Sitten tehdään tarvittaessa parannussuunnitelmia, jotka myös julkaistaan alan läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Matala palkka ja järjestäytymisoikeus

Tehdastarkastuksien lisäksi CSR-työntekijät käyvät läpi myös kaikki asiakirjat. Nämä dokumentaatiot sisältävät palkkalaskelmat, joissa tarkastellaan kaikkea maksetuista palkoista, bonusjärjestelmistä ja ylityöpalkoista vanhempainvapaaseen. Meillä Varnerilla on vaatimus, että tehtaat maksavat työntekijöille vähintään heidän minimipalkan. Huolimatta siitä, että monet tehtaat maksavat minimipalkan, koemme, että näitä summia on nostettava. Työntekijöille vähimmäispalkka ei aina riitä kattamaan kaikkia heidän tarpeitaan. Kun on kyse toimitusketjun kauempana olevista työntekijöistä, kuten puuvillatiloista, on olemassa alhaisten palkkojen riski.

Yksi tavoista, joilla pyrimme luomaan parempaa vuoropuhelua työntekijöiden ja toimitusketjun johdon välille, on oikeus olla edustettuna työpaikalla ja kuulua ammattiliittoon. On tärkeää, että työntekijät ovat tasapuolisesti edustettuina ja että he voivat käydä avointa vuoropuhelua johdon kanssa työpaikalla. Vastatakseen työpaikalla esiin nouseviin ongelmiin Varner tekee yhteistyötä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, jotka järjestävät kursseja oikeuksista ja velvollisuuksista työpaikalla sekä sosiaalisen dialogin kursseja työntekijöille ja tehdasjohtajille.

Työehdot ja ylityöt

Kuten mainittiin, kaikki palkkalaskelmat tarkistetaan toimittajatarkastusten yhteydessä. Varner edellyttää, että kaikki tehtaiden työehdot on virallistettava sopimuksella. Tässä tulee olla esillä muun muassa työajat, palkat ja ylityöt. Ylityöt voivat johtua useista eri tekijöistä. Esimerkiksi ostokäytännöistä, joissa tehdas saa liian lyhyet määräajat ostajilta tai liian alhaisista palkoista, jotka pakottavat työntekijät tekemään lisätyötä ansaitakseen tarpeeksi elantoa. Tähän voimme vaikuttaa tekemällä ostorutiineja, jotka tarkoittavat, että käytäntömme eivät johda huonoihin työoloihin.

Varnerilla on toimittajatutkimuksia, joilla selvitetään kokevatko tavarantoimittajat, että heillä on tarpeeksi aikaa valmistaa tilauksiamme ja onko heille annettu riittävä kuvaus tuotteista väärinkäsitysten ja muutosten välttämiseksi.

Syrjintä ja naisten oikeudet

Varnerilla on tavarantoimittajille asetettu vaatimus, että kaikkia työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti sukupuolesta, uskonnosta, poliittisesta asemasta, suuntautumisesta ja etnisestä taustasta riippumatta. Heidän on myös otettava käyttöön toimenpiteitä työntekijöiden suojelemiseksi seksuaaliselta häirinnältä ja väkivallalta. Nämä odotukset ja vaatimukset ovat sopimukselliset vaatimukset, jotka olemme asettaneet.

Yksi näkemämme riski on se, että naisia voidaan syrjiä joissakin maissa ja alueilla. He joutuvat useammin alttiiksi seksuaaliselle häirinnälle ja väkivallalle, he voivat joutua alhaisempiin tehtäviin ja alhaisemmilla palkoilla sekä lyhyemmillä sopimuksilla. Tämän torjumiseksi Varner tekee yhteistyötä tekstiiliteollisuuden naisten hyväksi työskentelevien organisaatioiden kanssa.

Bangladesh on maa, jossa naiset voivat kokea haasteita noustakseen työelämässä. Täällä työskentelemme Joint Ethical Trading Initiativen (JETI) ja Gender Sensitive Workplace Program -nimisten ohjelmien kanssa. Turkissa Varner on yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa käynnistänyt koulutusohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta niin sanotun sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumisesta työpaikalla. Aloitteilla pyritään tuomaan valoa syrjinnän ongelmiin ja muun muassa tasoittamaan tietä useammille naisille miesten kanssa samoihin tehtäviin.

Intiassa Varner aloitti projektin yhdessä englantilaisten Next ja The Very Groupin sekä intialaisen SAVE-järjestön (Social Awareness and Voluntary Education) kanssa. Hanke tarjoaa koulutusta ja turvallisen väylän työolojen epäkohtien eteenpäin viemiselle kehruuteollisuuden työntekijöille Tamil Nadussa, Intiassa. Täällä pyritään estämään syrjintää ja erityisesti nuorten naisten hyväksikäyttöä.

Ilmasto ja ympäristö

Tekstiilituotanto ei ole parasta ympäristöllemme tai ilmastollemme. Siksi Varnerin kestävän kehityksen osasto pyrkii vähentämään tuotteidemme jättämää jalanjälkeä. Tällä osastolla pohditaan, kuinka voimme parhaiten käsitellä ylijäämätavaroita, valita materiaaleja joiden jalanjälki on pienempi, vähentää vedenkulutusta, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, varmistaa eläinten hyvinvointi ja ennen kaikkea kuinka voimme saada sinut tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja. Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjemme vähentämiselle, jotka saavutetaan vuonna 2030.

Ylijäämätavaroiden käsittely

Niin kauan kuin vaatteet tai tuotteet eivät täytä terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevia vaatimuksiamme, kaikki ylijäämätuotteemme lahjoitetaan Fretexille. Fretexille annetut vaatteet käytetään uudelleen tai niistä tehdään vaatteita tai uusia tuotteita. Vaatteet, joita ei voida käyttää uudelleen, menevät energiantuotantoon. Vaatteita myydään Fretex-myymälöissä sekä viedään vientiin ja jakeluun Pelastusarmeijan sosiaalityön kautta. Myynnin tuotot menevät takaisin Pelastusarmeijan hyväntekeväisyyteen.

Kierrätys

Vedenkulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi ja ekosysteemien säästämisen lisäksi on hyvä valita jo louhittuja materiaaleja ja tuotteita eli kierrätysmateriaaleja.

Kehitystä on vielä paljon tehtävä siihen, että voimme kierrättää vanhoja kuluneita vaatteita kuiduiksi, joita taas voitaisiin käyttää uudelleen uusissa tuotteissa. Siksi Varner on tullut isoimmaksi sijoittajaksi Norwegian Re: textile -yritykseen, joka rakentaa lajittelulaitosta, missä pystytään erittelemään tekstiilit, jotta ne voitaisiin siten käyttää uusiin tuotteisiin tai kierrättämään uusiksi kuiduiksi.

Carlings valmistaa omat tuotteensa kierrätysmateriaaleista ja Varnerin tavoitteena on, että 100 % valmistamistamme tuotteista on ns. suositeltuja kuituja vuoteen 2025 mennessä. Suositeltuja kuituja ovat materiaalit, joilla on pienempi jalanjälki, ne ovat kierrätettyjä tai sertifioituja. Carlingsilla työskentelemme kierrätetyn polyesterin ja puuvillan kaltaisten kuitujen kanssa sekä sertifiointijärjestelmien, kuten Responsible Down Standard (RDS) ja Responsible Wool Standard (RWS). Tuemme myös aloitteita, kuten Better Cotton Initiative (BCI).

Vedenkulutus

Tekstiiliteollisuudessa käytetään paljon vettä koko tuotantoketjussa ja meidän vastuullamme on vähentää tätä kulutusta. Varner kartoittaa vedenkulutusta ja varmistaa, että tehtaiden vedenpuhdistusjärjestelmät ovat kunnossa. Varner, johon Carlings kuuluu, asettaa toimittajillemme myös tiukat vaatimukset kemikaalien käsittelylle, jätehuollolle, päästöille ja vedenkäsittelylle.

Kasvihuonekaasupäästöt

Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseksi kartoitamme tavarantuotantoon liittyviä päästöjä. Tarkastelemme, missä niitä esiintyy ja yritämme arvioida, kuinka suuria päästöt ovat. Tässäkin on tärkeää, että materiaalit ovat suositeltuja kuituja, sillä niiden päästöt ovat usein pienempiä kuin perinteisillä materiaaleilla. Myös tavarakuljetukset ovat kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Siksi valitsemme esimerkiksi merikuljetukset lentoteiden sijaan ja teemme yhteistyötä yritysten kanssa päästöjen vähentämiseksi. Varner, johon Carlings kuuluu, on myös sitoutunut Ruotsin tekstiilialoitteen (STICA) kautta auttamaan alentamaan maapallon lämpötilaa Science Based Target Initiativen mukaisesti.

Eläinten hyvinvointi

Kestävän toimitusketjun on myös varmistettava eläinten hyvä hyvinvointi. Varner asettaa tavarantoimittajille vaatimuksia eläinsuojelupolitiikkansa kautta. Lisäksi vältämme ostamasta materiaaleja alueilta tai maista, joiden tiedetään kohtelevan eläimiä huonosti ja siksi tietyt materiaalit tietyiltä alueilta ovat kiellettyjä. Kiellettyjä ovat muun muassa uhanalaisten lajien nahka, turkikset ja kosmetiikan eläinkokeet. Myös eläinten kuljettaminen epäeettisissä olosuhteissa on kiellettyä. Sertifiointien, kuten Responsible Wool ja Responsible Down, käyttö on yksi tapa varmistaa tämä.

Kuinka yritämme sitouttaa sinua

Haluamme kannustaa sinua valitsemaan sertifioituja tuotteita aina kun voit ja pyrimme merkitsemään selkeästi, mitkä vaatteet ovat sertifioituja. Nettisivuiltamme löydät oppaat, kuinka hoidat vaatteistasi parhaalla mahdollisella tavalla. Carlingsilla pidämme erityisen paljon farkuista - kestävästä vaatekappaleesta, jota voit käyttää sukupolvien ajan, jos käsittelet sitä oikein. Sivuiltamme voit löytää myös DIY-vinkkejä, joissa kerrotaan, kuinka vanhoja farkkuja tuunataan niin, että niillä olisi entistä pidempi käyttöikä.

 

Onko muita asioita, joita mietit Varnerin ja Carlingsin työstä vaatetuotannon, ympäristön, ilmaston ja kestävän kehityksen parissa? Voit lukea lisää työstämme, työskentelytavoistamme ja tulevaisuuden tavoitteistamme Varnerin vastuullisuusraportista 2022, Varnerin vastuullisuusraportista 2021 ja Varnerin kestävän kehityksen raportista 2020. Voit myös tutustua Varnerin omille sivuille.

Jos sinulla on kysyttävää, johon et löydä vastausta, voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected].