Hvordan jobber Carlings med bærekraft?

Produkt & Materialer 

Det er viktig for oss at du vet hvor og hvordan vi jobber med klesproduksjon. Derfor har vi samlet alt du trenger å vite, og hvor du kan finne enda mer informasjon.

Som en del av klesbransjen, er vi bevisst vårt samfunnsansvar når det kommer til miljø, arbeiderrettigheter og menneskerettigheter. Carlings har vært en del av Varner siden 1985, og sammen jobber vi mot det vi håper skal bli en enda bedre og mer åpen klesindustri. Måten vi gjør dette på, er å søke bedre materialer, gode arbeidsforhold ved fabrikkene våre, og at klima og miljø blir ivaretatt på best mulig måte.

Vil du vite mer om hvordan Varner jobber med klesproduksjon, miljøet og bærekraft? I Varner sin Sustainability Report 2023 vil du finne alt du trenger å vite og enda litt til. Har du andre spørsmål om hvordan vi jobber med bærekraft, kan du også sende en mail direkte til [email protected].

Hvor lager vi klærne dine?

Varner, og følgelig Carlings, samarbeider med fabrikker i flere land. Hovedproduksjonen vår er lagt til Kina, Bangladesh, India og Tyrkia. Her samarbeider vi med rundt 300 fabrikker som kontinuerlig blir fulgt opp av vårt CSR-team. Her har vi også etablert egne lokale kontorer med ansatte som jobber spesielt med samfunnsansvar. Ønsker du å se hvilke fabrikker vi jobber med, kan du finne dem alle i Open Apparel Registry

I Carlings har vi både egenproduserte varer som blir laget ved disse fabrikkene, men vi har også eksterne merkevarer som har sine egne rutiner for klesproduksjon. De er allikevel ikke unntatt Varner og Carlings sine krav når det kommer til produktsikkerhet og sosial bærekraft.  

Det er viktig for oss at produktene våre er produsert under ansvarlige forhold, og at de skal være trygge å bruke. Derfor gjøres det evalueringer av leverandørenes rutiner, og de må igjennom en godkjennelsesprosess før vi tar inn produktene deres. Lær mer om hvor og hvordan de eksterne merkenes rutiner for samfunnsansvar på deres nettsider eller ved å kontakte dem direkte.  

Hvordan følger vi opp leverandørene? 

At menneskene som produserer våre produkter blir behandlet skikkelig på arbeidsplassen, og at fabrikkene er sikre, er viktig for oss. Derfor har vi etablert rutiner for hvordan vi følger opp fabrikker og andre ledd i produksjonskjeden. Dette gjør vi blant annet gjennom aktsomhetsvurderinger. 

 Aktsomhetsvurderinger er både en metode og en prosess. Det handler om at man kartlegger hvor man kan ha risiko for negativ påvirkning på mennesker, miljø eller samfunn, og jobber for å forebygge og rydde opp der man har negativ innvirkning.  Denne metoden jobber vi med når vi skal sikre gode arbeidsvilkår og at menneskerettigheter blir respektert.  

Et viktig ledd i det å gjøre aktsomhetsvurderinger er å undersøke om det finnes brudd, eller risiko for brudd, på anstendige arbeidsvilkår. Gjennom både annonserte og uannonserte fabrikkinspeksjoner, samt intervjuer med ansatte, møter, og gjennomgang av dokumentasjon gjort av de lokale CSR-avdelingene, forsøker vi å avdekke uønskede forhold.  

Slik foregår inspeksjonene

Inspeksjonene innebærer blant annet en gjennomgang av brannsikkerhet, evakueringsplaner og bygningssikkerhet. Etterpå gjøres flere intervjuer med de ansatte, og alle dokumenter blir gjennomgått. Alle leverandører og fabrikker som produserer varer for Varner, må også gjennom en godkjennelsesprosess før vi starter samarbeidet.  

Etter inspeksjoner blir det satt opp forbedringsplaner for fabrikkene. Denne gjennomgås med ledelsen ved fabrikken, og alle mangler og utbedringer som må gjøres gås nøye igjennom. Våre ansatte følger opp at forbedringsplanene følges. Vi samarbeider også med lokale ekspertorganisasjoner som bistår oss med løsninger og forbedringsarbeid. Dette er for eksempel organisasjoner som jobber med å bekjempe barnearbeid, eller for migrantarbeideres rettigheter.   

Menneskerettigheter og arbeidsrettigheter

Det er viktig for oss at menneskene som arbeider ved fabrikkene våre blir behandlet rettmessig og godt. For å finne ut hvor det er behov for å sette inn tiltak for å sikre dette, gjør vi det som heter risikovurderinger.  Vi analyserer sannsynligheten for at problemstillinger knyttet til vår industri er til stede. I analysen blir risikoer knyttet til land, regioner, utvinning av materialer og produksjonsprosesser kartlagt. De risikoene vi ser er mest sentrale er knyttet til helse og sikkerhet, lønn, retten til å organisere seg i fagforeninger, ansettelsesforhold og overtid, samt diskriminering og kvinners rettigheter.  

Helse og sikkerhet

Vi følger strenge prosedyrer for å sikre trygge arbeidsplasser. På grunn av mye manuelt arbeid og bruk av kjemikalier og maskiner, i tillegg til produksjon i markeder der det er usikkerhet rundt bygningskvalitet, har vi tett oppfølging med fabrikkene. En av måtene vi gjør dette på, er ved de nevnte fabrikkinspeksjonene, der blant annet alt av bygningssikkerhet, rømningsveier og beskyttelsesutstyr blir fulgt opp. Blant viktige tiltak er helse- og sikkerhetskurs for representanter i fabrikkledelsen og for arbeiderne.  

Etter Rana Plaza-ulykken i Bangladesh i 2013 signerte også Varner Accord-avtalen. Dette er en avtale om å gjøre tekstilindustrien tryggere, signert av ulike selskaper og globale fagforeninger. Accord-avtalen vil si at selskapene som signerer forplikter seg til å bidra til å finansiere inspeksjoner ved tekstilfabrikker. Det gjøres inspeksjoner av blant annet ingeniører av bygningssikkerhet, elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet. Deretter legges det forbedringsplaner der det trengs, som også offentliggjøres for å sikre mer transparens i bransjen.    

Lave lønninger og retten til å fagorganisere seg

Som en del av fabrikkinspeksjonene går, som nevnt, CSR-arbeiderne også igjennom alt av dokumentasjon. Denne dokumentasjonen inkluderer lønnsslipper, der de ser på alt fra utbetalt lønn, bonusordninger og overtidsbetaling, til foreldrepermisjon. I Varner har vi et krav om at fabrikkene betaler arbeiderne sine minimum minstelønn. Til tross for at mange fabrikker betaler bedre enn dette, ser vi at det er behov for å høyne disse summene. For arbeiderne er ikke alltid minstelønn nok til å dekke alle behovene de har. Når det gjelder arbeidere lenger ut i leverandørkjeden, som for eksempel ved bomullsgårder, er det risiko for lave lønninger.  

En av måtene vi førsøker å skape bedre dialog mellom arbeidere og ledelse i leverandørkjeden, er ved retten til å være representert på arbeidsplassen og være fagorganisert. Det er viktig at arbeiderne er rettferdig representert og at de kan ha en åpen dialog med ledelsen på arbeidsplassen. For å møte problemer som oppstår ved arbeidsplassene samarbeider Varner med ekspertorganisasjoner som holder kurs om rettigheter og ansvar på arbeidsplassen, i tillegg til kurs i sosial dialog for arbeidere og fabrikkledere. 

Ansettelsesforhold og overtid

Som nevnt, blir alle lønnsslipper gjennomgått under leverandørinspeksjonene. Varner krever at alle ansettelsesforhold hos fabrikker må være formalisert gjennom kontrakt. Her skal blant annet arbeidstider, lønn og overtidsarbeid være beskrevet. Overtidsarbeid kan oppstå på grunn av ulike faktorer.  For eksempel innkjøpspraksis der fabrikken får for korte frister fra innkjøpere, eller der det er lave lønninger som gjør at arbeidere jobber ekstra for å tjene nok til livets opphold. Her kan vi bidra ved å ha innkjøpsrutiner som gjør at vår praksis ikke resulterer i dårlige arbeidsvilkår.  

Varner har leverandørundersøkelser for å kunne avdekke om leverandører opplever at de får god nok tid til å produsere bestillingene våre, og om de har fått tilstrekkelige beskrivelse av produktene for å unngå misforståelser og endringer.  

Diskriminering og kvinners rettigheter 

I Varner har vi et krav til leverandører om at alle arbeidere skal behandles likt, uavhengig av kjønn, religion, politisk ståsted, legning og etnisitet. De må også ha på plass tiltak for å beskytte ansatte mot seksuell trakassering og vold. Disse forventningene og kravene kontraktsfestes av oss.  

En risiko vi har sett er hvordan kvinner kan bli forskjellsbehandlet i enkelte land og regioner. De er oftere utsatt for seksuell trakassering og vold, kan oppleve lavere stillinger og lønn, samt kortere kontrakter. For å motvirke dette samarbeider Varner med organisasjoner som jobber for kvinner i tekstilindustrien. 

 Bangladesh er et land der kvinner kan oppleve utfordringer med å stige i gradene ved arbeidsplassen. Her jobber vi blant annet med Joint Ethical Trading Initiative (JETI), og et program som heter Gender Sensitive Workplace Program. I Tyrkia har Varner tatt initiativ til opplæringsprogram for å skape bevissthet rundt såkalt kjønnsbasert vold på arbeidsplassen, i samarbeid med andre organisasjoner. Initiativene søker å belyse problemene ved diskriminering og blant annet bane vei for at flere kvinner skal kunne nå de samme posisjonene som menn.  

I India startet Varner et prosjekt sammen med de engelske selskapene Next og The Very Group samt den indiske organisasjonen SAVE (Social Awareness and Voluntary Education). Prosjektet gir opplæring og tilgang til klagekanaler for arbeidere i spinnerisektoren i Tamil Nadu i India. Her jobbes det for å forebygge diskriminering og spesielt utnytting av unge kvinner. 

Klima og miljø

Tekstilproduksjon er ikke det beste for miljøet eller klimaet vårt. Derfor jobber bærekraftsavdelingen til Varner med å minske fotavtrykket våre produkter legger igjen. Her ser de på hvordan vi på best mulig måte kan håndtere overskuddsvarer, velge materialer med mindre avtrykk, redusere vannforbruk, redusere klimagassutslipp, sikre dyrevelferd, og ikke minst hvordan vi kan engasjere deg til å ta mer miljøvennlige valg. Vi har satt ambisiøse mål for reduksjon av våre klimagassutslipp, som skal nås i 2030. 

Håndtering av overskuddsvarer

Så fremt ikke klær eller produkter ikke oppfyller kravene våre til helse-, miljø- og sikkerhetskrav, blir alle våre overskuddsvarer donert til Fretex. Klærne som gis til Fretex går til gjenbruk, eller blir omgjort til klær eller nye produkter. Det som ikke kan gjenbrukes går til energiproduksjon. Klærne blir solgt i Fretex-butikker, eksportert, og delt ut via Frelsesarmeens sosiale arbeid. Overskuddet fra salg går tilbake til Frelsesarmeens veldedige arbeid.

Resirkulering

For å redusere vannforbruk og utslipp, i tillegg til å bevare økosystemer, har det en positiv effekt å velge materialer og produkter som allerede er utvinnet – med andre ord resirkulerte materialer.  

Det gjenstår fremdeles en god del utvikling før vi kan resirkulere gamle utslitte klær til fibre som kan brukes igjen i nye produkter. Derfor har Varner gått inn som hjørnestensinvestor i Norwegian Re:textile – som skal bygge et sorteringsanlegg som skal kunne ta ut alle tekstiler slik at det kan gjenbrukes til nye produkter, eller resirkuleres til nye fibre 

Carlings produserer egne varer i resirkulerte materialer, og Varner har et mål om at 100% av produktene vi lager skal være i såkalte foretrukne fibre innen 2025. Foretrukne fibre, er materialer som er har et mindre fotavtrykk, er resirkulert eller sertifiserte. I Carlings jobber vi blant annet med fibre som resirkulert polyester og bomull, i tillegg til sertifiseringsordninger som Responsible Down Standard (RDS) og Responsible Wool Standard (RWS), og støtter initiativ som Better Cotton Initiative (BCI). 

Vannforbruk

Det brukes mye vann i tekstilindustrien i hele produksjonskjeden, og vi har et ansvar for å redusere dette forbruket. Varner kartlegger vannforbruket, og sørger for at vannrensesystemene ved fabrikkene er gode. Varner, som Carlings er den del av, stiller også strenge krav til kjemikaliehåndtering, avfallshåndtering, utslipp, og vannbehandling hos leverandørene våre.  

Klimagassutslipp   

For å begrense klimagassutslipp, kartlegger vi utslipp som er knyttet til produksjon av varer. Her ser vi på hvor de oppstår og forsøker å estimere hvor store utslippene er. Også her er målet med foretrukne materialer viktig, ettersom disse ofte har et lavere utslipp enn de tradisjonelle materialene. Transport av varer er også kilde til klimagassutslipp. Derfor velger vi for eksempel sjøtransport over fly, og vi samarbeider med selskaper for å redusere utslipp. Varner, som Carlings er en del av, har også forpliktet oss gjennom Swedish Textile Initiatice for Climate Action (STICA), til å være med å redusere den globale temperaturen i tråd med Science Based Target Inititaive. 

Dyrevelferd

En bærekraftig leverandørkjede skal også sikre god dyrevelferd. Varner setter krav til leverandører gjennom sin Animal Welfare Policy. I tillegg unngår vi å kjøpe materialer fra områder eller land som er kjent for å behandle dyrene dårlig, og har derfor forbud mot utvalgte materialer, og materialer fra visse områder. Forbudene inkluderer lær fra utrydningstruede dyrearter, pels, og dyretesting av kosmetikk. Transport av dyr under uetiske forhold er også forbudt.  Bruk av sertifiseringer som Responsible Wool and Responsible Down er en måte vi sikrer dette på.

Hvordan vi forsøker å engasjere deg 

Vi ønsker å oppfordre deg til å velge sertifiserte produkter når du kan, og vi jobber med å merke tydelig hvilke plagg som er sertifiserte. På nettsidene våre kan du finne guider til hvordan du tar best vare på plaggene dine. Hos Carlings er vi spesielt glade i jeans – et holdbart plagg du kan ha i generasjoner om du behandler det riktig. Du kan derfor også finne DIY-filmer med hvordan du kan gjøre om gamle jeans slik at de får enda lenger levetid.