Hur arbetar Carlings med hållbarhet?

Produkt & Material

Det är viktigt för oss att du vet var och hur vi arbetar med klädproduktion. Därför har vi samlat allt du behöver veta och var du kan hitta ytterligare information.

Som en del av klädbranschen är vi medvetna om vårt samhällsansvar när det gäller miljö, arbetstagares rättigheter och mänskliga rättigheter. Carlings har varit en del av Varner sedan 1985 och tillsammans arbetar vi för vad vi hoppas ska bli en ännu bättre och mer öppen klädindustri. Sättet vi gör detta på är att söka bättre material, bra arbetsförhållanden på våra fabriker och att klimat och miljö skyddas på bästa möjliga sätt.

Vill du läsa mer om hur Varner arbetar med klädproduktion, miljö och hållbarhet? I Varner Sustainability Report 2023 hittar du allt du behöver veta och lite till. Om du har frågor om hur vi arbetar med hållbarhet kan du även skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Var gör vi dina kläder?

Varner, även Carlings, samarbetar med fabriker i flera länder. Vår huvudproduktion ligger i Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet. Här samarbetar vi med cirka 300 fabriker som kontinuerligt följs upp av vårt CSR-team. Här har vi även etablerat egna lokala kontor med medarbetare som arbetar speciellt med samhällsansvar. Om du vill se vilka fabriker vi arbetar med kan du hitta alla i Open Apparel Registry

På Carlings har vi både egenproducerade varor som tillverkas på dessa fabriker, men vi har också externa varumärken som har sina egna rutiner för klädtillverkning. De är fortfarande inte undantagna Varner och Carlings krav när det gäller produktsäkerhet och hållbarhet.

Det är viktigt för oss att våra produkter produceras under ansvarsfulla förhållanden och att de ska vara säkra att använda. Därför görs utvärderingar av leverantörernas rutiner och de måste gå igenom en godkännandeprocess innan vi tar in deras produkter. Läs mer om var och hur de externa varumärkenas arbetssätt för samhällsansvar är på deras webbplatser eller genom att kontakta dem direkt.

Hur följer vi upp leverantörerna?

Att människorna som producerar våra produkter behandlas rättvist på arbetsplatsen, och att fabrikerna är säkra, är viktigt för oss. Därför har vi etablerat rutiner för hur vi följer upp fabriker och andra ledd i produktionskedjan. Det gör vi bland annat genom aktsamhetskrav.

Aktsamhetskrav är både en metod och en process. Det handlar om att kartlägga var det finns risk för negativ påverkan på människor, miljö eller samhälle, vi arbetar förebyggande och ordnar upp där det finns en negativ påverkan.  Vi arbetar med den här metoden när vi vill säkerställer goda arbetsvillkor och att mänskliga rättigheter respekteras.

En viktig del i att göra aktsamhetskrav är att utreda om det finns brott eller risker för överträdelser av anständiga arbetsförhållanden. Genom såväl aviserade och oanmälda fabriksbesiktningar, samt intervjuer med anställda, möten och granskning av dokumentation gjord av de lokala CSR-avdelningarna, försöker vi upptäcka oönskade förhållanden.

Hur inspektionerna går till

Kontrollerna innebär bland annat översyn av brandsäkerhet, utrymningsplaner och byggnadssäkerhet. Efteråt genomförs flera intervjuer med de anställda och alla dokument gås igenom. Alla leverantörer och fabriker som producerar varor åt Varner måste också gå igenom en godkännandeprocess innan vi påbörjar samarbetet.

Efter inspektionerna upprättas förbättringsplaner för fabrikerna. Det här gås igenom med ledningen på fabriken och alla brister och förbättringar som behöver göras granskas noga. Våra medarbetare övervakar att förbättringsplanerna följs. Vi samarbetar även med lokala expertorganisationer som bistår oss med lösningar och förbättringsarbete. Det är till exempel organisationer som arbetar för att bekämpa barnarbete eller för migrerande arbetstagares rättigheter.  

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt

Det är viktigt för oss att de människor som arbetar på våra fabriker behandlas rättvist och väl. För att ta reda på var det finns behov av att införa åtgärder för att säkerställa detta, genomför vi så kallade riskbedömningar.  Vi analyserar sannolikheten för att problem relaterade till vår bransch är tillgängliga. I analysen kartläggs risker kopplade till länder, regioner, utvinning av material och produktionsprocesser. De risker vi ser som mest centrala rör hälsa och säkerhet, lön, rätten att organisera sig i fackföreningar, anställningsvillkor och övertid, samt diskriminering och kvinnors rättigheter.

Hälsa och säkerhet

Vi följer strikta procedurer för att säkerställa säkra arbetsplatser. På grund av mycket manuellt arbete och användning av kemikalier och maskiner, förutom produktion på marknaden där det råder osäkerhet om byggkvalitet, har vi tät uppföljning på fabrikerna. Ett av sätten vi gör det här på är genom de tidigare nämnda fabriksbesiktningarna, där allt från bland annat byggsäkerhet, utrymningsvägar och skyddsutrustning följs upp. Bland de viktiga åtgärderna finns hälso- och säkerhetskurser för representanter i fabriksledningen och för arbetarna.

Efter Rana Plazaolyckan i Bangladesh 2013 skrev Varner också på Accordavtalet. Det här är ett avtal för att göra textilindustrin säkrare, undertecknat av olika företag och globala fackföreningar. Accordavtalet innebär att de företag som tecknar under åtar sig att hjälpa till att finansiera besiktningar på textilfabriker. Besiktningar utförs av bland annat byggsäkerhets-, elsäkerhets- och brandsäkerhetsingenjörer. Vid behov upprätts sedan de förbättringsplaner som behövs, som också offentliggörs för att säkerställa mer transparens i branschen.

Låga löner och rätt att organisera sig

Som en del av fabriksbesiktningarna går CSR-arbetarna, som nämnt, också igenom all dokumentation. I dokumentation ingår lönebesked, där de tittar på allt från utbetald lön, bonussystem och övertidsersättning till föräldraledighet. På Varner har vi ett krav på att fabrikerna betalar sina arbetare minst minimilönen. Trots att många fabriker betalar bättre än så, ser vi att det finns ett behov av att höja dessa summor. För arbetarna är minimilönen inte alltid tillräcklig för att täcka alla deras behov. När det gäller arbetare längre ner i leverantörskedjan, som på bomullsodlingar, finns det risk för låga löner.

Ett av sätten där vi försöker skapa bättre dialog mellan arbetare och ledning i försörjningskedjan är genom rätten att vara representerad på arbetsplatsen och att vara fackligt organiserad. Det är viktigt att arbetarna är rättvist representerade och att de kan ha en öppen dialog med ledningen på arbetsplatsen. För att möta problem som uppstår på arbetsplatsen samarbetar Varner med expertorganisationer som håller kurser om rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen, förutom kurser i social dialog för arbetare och fabrikschefer.

Anställningsvillkor och övertid

Alla lönebesked gås som sagt igenom vid leverantörsbesiktningarna. Varner kräver att alla anställningsförhållanden på fabrikerna ska formaliseras genom ett kontrakt. Här ska bland annat arbetstid, lön och övertid beskrivas. Övertidsarbete kan uppstå på grund av olika faktorer.  Till exempel inköpsmetoder, där fabriken får för korta tidsfrister från inköpare eller där det är låga löner som gör att arbetarna jobbar extra för att tjäna tillräckligt för att leva på. Här kan vi bidra genom att ha inköpsrutiner som säkerställer att vår praksis inte leder till dåliga arbetsförhållanden.

Varner genomför leverantörsundersökningar för att ta reda på om leverantörerna upplever att de får tillräckligt med tid att ta fram våra beställningar och om de har fått en tillräcklig beskrivning av produkterna för att undvika missförstånd och förändringar.

Diskriminering och kvinnors rättigheter

På Varner har vi ett krav på leverantörer att alla arbetare ska behandlas lika, oavsett kön, religion, politisk ställning, läggning och etnicitet. De måste också vidta åtgärder för att skydda anställda från sexuella trakasserier och våld. De här förväntningarna och kraven är ett bindande avtal med oss.

En risk vi har sett är hur kvinnor kan behandlas olika i vissa länder och regioner. De utsätts oftare för sexuella trakasserier och våld, kan uppleva lägre befattningar och löner, samt kortare kontrakt. För att motverka det samarbetar Varner med organisationer som arbetar för kvinnor i textilindustrin.

Bangladesh är ett land där kvinnor kan uppleva utmaningar i att stiga i graderna på arbetsplatsen. Här arbetar vi med bland annat Joint Ethical Trading Initiative (JETI) och ett program som kallas Gender Sensitive Workplace Program. I Turkiet har Varner tagit initiativ till ett utbildningsprogram för att skapa medvetenhet om så kallat könsbaserat våld på arbetsplatsen, i samarbete med andra organisationer. Satsningarna syftar till att belysa diskrimineringsproblematiken och bland annat bana väg för att fler kvinnor ska kunna nå samma positioner som män.

I Indien startade Varner ett projekt tillsammans med de engelska företagen Next och The Very Group samt den indiska organisationen SAVE (Social Awareness and Voluntary Education). Projektet tillhandahåller utbildning och tillgång till klagomålskanaler för arbetare inom spinnerisektoren i Tamil Nadu, Indien. Här arbetar man för att förebygga diskriminering och framför allt utnyttjande av unga kvinnor.

Klimat och miljö

Textilproduktion är inte det bästa för miljön eller vårt klimat. Varners hållbarhetsavdelning arbetar därför för att minska det avtryck våra produkter lämnar efter sig. Här tittar de på hur vi kan hantera överskottsvaror på bästa möjliga sätt, välja material med mindre avtryck, reducera vattenförbrukningen, minska utsläppen av växthusgaser, säkerställa djurens välfärd och inte minst hur vi kan engagera dig i att göra mer miljövänliga val. Vi har satt upp ambitiösa mål för att reducera våra utsläpp av växthusgaser, som ska nås till 2030.

Hantering av överskottsvaror

Så länge kläder eller produkter inte uppfyller våra krav på hälso-, miljö- och säkerhetskrav, skänks alla våra överskottsvaror till Fretex. Kläderna som ges till Fretex återanvänds eller förvandlas till kläder eller nya produkter. Det som inte går att återanvända går till energiproduktion. Kläderna säljs i Fretexbutiker, exporteras och distribueras via Frälsningsarméns sociala arbete. Vinsten från försäljningen går tillbaka till Frälsningsarméns välgörenhetsarbete.

Återvinning

För att minska vattenförbrukningen och utsläppen blir det, förutom att bevara ekosystemen, en positiv effekt att välja material och produkter som redan är utvunna – det vill säga återvunnet material.

Det återstår mycket utveckling innan vi kan återvinna gamla uttjänta kläder till fibrer som kan användas igen i nya produkter. Därför har Varner gått in som en hörnstensinvesterare i Norwegian Re:textile – som ska bygga en sorteringsanläggning som ska kunna plocka ut alla textilier så att de kan återanvändas till nya produkter, eller återvinnas till nya fibrer.

Carlings tillverkar sina egna varor i återvunnet material och Varner har som mål att 100 % av de produkter vi tillverkar ska vara i så kallade föredragna fiber år 2025. Föredragna fibrer är material som ger ett mindre avtryck, är återvunna eller certifierade. På Carlings arbetar vi med fibrer som återvunnen polyester och bomull, förutom certifieringssystem som Responsible Down Standard (RDS) och Responsible Wool Standard (RWS), och stödjer initiativ som Better Cotton Initiative (BCI) 

Vattenförbrukning

Mycket vatten används i textilindustrin genom hela produktionskedjan och vi har ett ansvar att minska den förbrukningen. Varner kartlägger vattenförbrukningen och ser till att vattenreningssystemen på fabrikerna är bra. Varner, som Carlings är en del av, ställer även höga krav på kemikaliehantering, avfallshantering, utsläpp och vattenrening hos våra leverantörer.

Utsläpp av växthusgaser  

För att begränsa utsläppen av växthusgaser kartlägger vi utsläpp kopplade till produktion av varor. Här tittar vi på var de uppstår och försöker uppskatta hur stora utsläppen är. Även här är målet med föredragna material viktigt, eftersom de ofta har lägre utsläpp än de traditionella materialen. Transporter av gods är också en källa till utsläpp av växthusgaser. Det är därför vi till exempel väljer sjötransporter framför flyg och vi samarbetar med företag för att minska utsläppen. Varner, som Carlings är en del av, har också åtagit oss, genom Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA), att bidra till att sänka den globala temperaturen i linje med Science Based Target Initiative.

Djurskydd

En hållbar leverantörskedja måste också säkerställa bra djurvård. Varner ställer krav på leverantörer genom sin Animal Welfare Policy. Dessutom undviker vi att köpa material från områden eller länder som är kända för att behandla djur illa och har därför förbud mot utvalda material och material från vissa områden. Förbuden omfattar läder från utrotningshotade arter, päls och djurförsök från kosmetika. Transport av djur under oetiska förhållanden är också förbjudet.  Att använda certifieringar, som Responsible Wool och Responsible Down, är ett sätt att säkerställa det här.

Hur vi försöker engagera dig

Vi vill uppmuntra dig att välja certifierade produkter när du kan och vi arbetar för att tydligt märka vilka plagg som är certifierade. På vår websida kan du hitta guider om hur du bäst vårdar dina kläder. På Carlings är vi särskilt förtjusta i jeans – ett slitstarkt plagg som du kan ha i generationer om du tar hand om dem på rätt sätt. Du kan därför även hitta DIY-filmer på hur du kan förvandla gamla jeans, så att de får en ännu längre livslängd.